Certificatiehandvaardigheid

Lasserskwalificatie (LK)

7. NIL-Handvaardigheidscertificatie

Het Certificaat van Vakbekwaamheid

Een Certificaat van Vakbekwaamheid, vaak Persoonscertificaat genoemd, is een getuigschrift van een Certificatie-instelling (het NIL) dat de houder van het Certificaat heeft bewezen aan de vakbekwaamheidseisen te voldoen voor dat beroepsprofiel. Het NIL certificeert conform de EN ISO/IEC 17024: Conformiteitsbeoordeling – Algemene eisen voor instellingen die persoonscertificatie uitvoeren.

Hiervoor is het noodzakelijk dat de handvaardigheid/kennis van een lasser op de een of andere wijze wordt getoetst.

Wat is voor mij als Lasser het voordeel van het Certificaat?

Het vak lastechniek is voortdurend in beweging. Dat kan zijn omdat er normen of regelgeving zijn gewijzigd, moderne lastechnieken zijn ingevoerd of hogere eisen worden gesteld aan uw handvaardigheid. Om zekerheid te verschaffen voor uzelf maar ook voor uw opdrachtgevers kunt u zich voor het specifieke vakgebied lastechniek laten certificeren. Het Certificaat wordt immers alleen afgegeven als u aan de laatst geldende eisen voldoet. In tegenstelling tot een diploma is het Certificaat aan een tijdslimiet gekoppeld aangezien het niet vanzelfsprekend is dat een lasser die nú iets kan lassen, dit over een jaar ook nog kan!

 

Welke typen Handvaardigheidscertificaten verstrekt het NIL?

• Lasser kwalificatiecertificaat – EN ISO 9606-1  
• Machinelasser kwalificatiecertificaat – EN ISO 14732  
• Lasser kwalificatiecertificaat – EN-ISO 9606-2 t/m 5  
• Lasser kwalificatiecertificaat – ASME BPVCode Section IX  
• Lasser kwalificatiecertificaat – AWS D1.1  
• Soldeervaardigheidscertificaat – ISO 13585  
• Plastic lasser – EN 13067  
• Betonlasser – NPR 2053  
• Raillassser – RLN 000127  
• Onderwaterlassen – NEN EN ISO 15618-1

 

Hoe kan ik een lasserkwalificatiecertificaat aanvragen?

Het NIL heeft voor het afnemen van de kwalificatieproeven de beschikking over een landelijk netwerk van Gemachtigde organisaties (zie overzicht GO ‘s). Deze Organisaties zijn na een audit door het NIL, bevoegd lasproeven te organiseren, af te nemen en visueel te beoordelen. Voor de voorwaarden voor certificatie kunt u contact opnemen met de Gemachtigde Organisatie naar uw keuze. Zij kunnen u tevens een offerte aanbieden voor het door u gewenste product.

De NDO en DO worden bij geaccrediteerde laboratoria uitgevoerd. Zij adviseren de directeur van het NIL over wel of niet toekennen van het Certificaat van Vakbekwaamheid.

Scope geaccrediteerde laboratoria:
Element: Klik hier voor de scope & Klik hier voor de RvA verklaring
Exova: Klik hier voor de scope &Klik hier voor de RvA verklaring
MME: Klik hier voor scope I019 & Klik hier voor scope L208 & Klik hier voor de RvA verklaring
SGS: Klik hier voor de scope & Klik hier voor de RvA verklaring
Röntgen Technische Dienst – Applus RTD: Klik hier voor de scope & Klik hier voor de RvA verklaring

Er worden geen voorwaarden gesteld aan personen die een aanvraag willen doen voor een lasserscertificaat. Het NIL erkent en onderschrijft het belang van onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Het NIL en zijn medewerkers handelen als zodanig, zeker als het gaat om certificatie activiteiten.

Hiertoe heeft het NIL een onafhankelijk schema comité in het leven geroepen, met hierin leden die bestaat uit belanghebbende partijen en onafhankelijke experts die hierop toezicht houden. Daarnaast heeft het NIL zich laten accrediteren door de Raad voor Accreditatie volgens de EN/ISO IEC 17024. Het NIL wordt aan streng toezicht onderworpen als het gaat om onafhankelijk en onpartijdig handelen bij certificatie-activiteiten, het omgaan met conflicten, het voorkomen van conflictsituaties, het voorkomen van risico’s en het borgen van de objectiviteit van de certificatie-activiteiten.

Voor rechten en plichten certificaathouder zie de Certificatie overeenkomst
voor certificaathouder:
 
De certificaten worden uitgegeven onder de EN 17024.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: certificatie@nil.nl

Reglement lasserskwalificaties CL1.01 v18
Reglement lasserskwalificaties voor GO CL1.02 v8
Reglement Lasmethodekwalificaties CM1.01 v10
Reglement Lasmethodekwalificaties voor GO CM1.02 v9
Aanmeldingsformulier LK CL2.09 v8
Beoordelingsformulier EN 9606-1 CL2.13 v8
Beoordelingsformulier EN 14732 CL2.14 v5
Beoordelingsformulier EN 9606-2 CL2.15 v6
Beoordelingsformulier EN 9606-3 CL2.16 v2
Beoordelingsformulier EN 9606-4 CL2.17 v2
Beoordelingsformulier EN 9606-5 CL2.18 v3
Beoordelingsformulier ISO 13585 CL2.21 v2
Beoordelingsformulier ASME IX CL2.19 v5
Beoordelingsformulier AWS D1.1 CL2.20 v2
Beoordelingsformulier EN 13067 CL2.24 v2
Beoordelingsformulier NPR 2053 CL2.22 v2
Beoordelingsformulier NPR 00127 oplas CL2.23 v4
Beoordelingsformulier NPR 00127 bekist CL2.25 v4
Beoordelingsformulier EN 9606-1 + HDN CL2.51 v3
Certificatieovereenkomst CL2.10 v5 = CM2.10
Offerte CM2.02 v6
Theorie examen 1 CL2.28 v5
Theorie antwoorden 1 CL2.31 v4
Theorie examen 2 CL2.29 v5
Theorie antwoorden 2 CL2.32 v4
Theorie examen 3 CL2.30 v5
Theorie antwoorden 3 CL2.33 v4
Aanmelding, Beoordeling, checklist LMK voor ISO 15614-1 CM2.01 v3
Aanmelding, Beoordeling, checklist LMK voor GO ISO 15614-1 CM2.07 v3
Aanmelding, Beoordeling, checklist LMK voor ISO 15614-2 CM2.05 v3
Aanmelding, Beoordeling, checklist LMK voor GO ISO 15614-2 CM2.28 v1
Aanmelding, Beoordeling, checklist LMK ASME CM2.04 v3
Aanmelding, Beoordeling, checklist LMK ISO 14555 CM2.19 v1
Beoordelingslijst voor GO machtiging LK CL2.45 v5
Jaarlijkse audit gemachtigde organisatie LK en Validatierapport CL2.47 v4
Initiële auditlijst Machtiging LMK CM2.16 v5
Herbeoordelingslijst GO machtiging LMK CM2.17 v1
Klachten, bezwaar en beroepsreglement KK1.04 v2
Reglement voor het gebruik van het NIL certificatiemerk KK1.09 v3
Temperatuurregistratie CM2.26 v1
Aanvraagformulier NDO/DO CM2.27 v1
Wet openbaarheid van bestuur CA1.01 v1
Zienswijzeprocedure CA1.02 v1
Procedure  misbruikmelding, opschorting en intrekken LK CL3.04 v1
Formulier misbruikmelding, schorsing en intrekking kwalificaties CL2.08 v1
Verklaring gezichtsvermogen CA2.03 v1
LMK Format WPQR ISO 15613   Download
LMK Format WPQR ISO 15614-1   Download
LMK Format WPQR ISO 15614-2   Download
AMK Format WPQR ISO 15614-5   Download
LMK Format WPQR ASME   Download

             Normen

Bij wijzigingen ten aanzien van de normen voor certificaten, bijvoorbeeld ISO 9606-1, ISO 9606-2, ISO 14732, zal dat hier worden gepubliceerd door NIL. Dit geldt alleen voor zaken die van belang zijn voor de certificaathouder, bijvoorbeeld zaken ten aanzien van het verlengen van het certificaat.

                 PED

Bij wijzigingen ten aanzien van de wet- en regelgeving omtrent certificaten onder PED,
zal dat hier worden gepubliceerd door NIL.