Algemeen

NIL Opleidingen

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek stelt zich ten doel de verbindingstechniek in Nederland op zijn minst te consolideren op hetzelfde niveau als nu en daar waar mogelijk uit te breiden. Eén van de belangrijkste instrumenten daarbij is zorgdragen voor goede en betrouwbare opleidingsmogelijkheden. Om een onafhankelijke positie te kunnen innemen en handhaven, organiseert het NIL niet zelf opleidingen, maar bevordert en onderhoudt het NIL de kwaliteit van de opleidingen door toezicht te houden op de uitvoering en de opleidingsinstituten. Door die onafhankelijke positie kunnen examineren, diplomeren en certificeren op een objectieve wijze tot stand komen.

 

Internationale Erkenning

Het NIL is door de Europese (European Federation for Welding, Joining and Cutting - EWF) en mondiale (International Institute of Welding - IIW) organisaties van lasinstituten aangewezen en erkend als Authorized National Body. NIL- en IIW-opleidingen zijn herkenbaar en belangrijk voor het bedrijfsleven. Zo worden de internationale kaderopleidingen in de EN-ISO 14731: "Lascoordinatie. Taken en verantwoordelijkheden bij het lassen" genoemd als opleiding van het personeel dat bij planning, ontwerp, uitvoering en toezicht op de laswerkzaamheden is betrokken.
 

Examencommissies

Alle examens die door het NIL worden georganiseerd staan onder toezicht van een Examencommissie. Voor de handvaardigheidopleidingen is volstaan met één commissie, voor de kaderopleidingen is een commissie ingesteld voor IWP/IWS en Lasinstructeur (Praktisch Laskader), IWT, IWE en IWIP. In deze laatste commissie worden ook zaken met betrekking tot de opleiding Beoordelaar geregeld. In deze commissies hebben deskundigen uit het veld, zowel uit het onderwijs als uit de industrie, zitting. In deze commissies wordt alles wat met het betreffende niveau van doen heeft besproken. Vervolgens brengt de commissie een advies uit aan het NIL, waarna besluitvorming plaatsvindt.
 

De taken van de Examencommissies bestaan onder meer uit:

  • opstellen van exameneisen, gebaseerd op de vigerende guidelines
  • adviseren bij toelating van kandidaten voor opleidingen en examens
  • verzamelen, opstellen en samenvoegen van examenvragen en examens
  • afnemen van examens toezicht houden op én steekproefsgewijze herbeoordeling van examens
  • beoordelen van examenresultaten
  • signaleren van én ontwikkelingen in de markt én behoeften aan lesmateriaal
De leden van de Examencommissies komen uit het onderwijs en/of het bedrijfsleven maar nemen deel op persoonlijke titel, hebben inhoudelijke en/of didactische deskundigheid en hebben minimaal het niveau van de commissie waarin ze deelnemen. De voorzitters van deze Examencommissies hebben gezamenlijk zitting in de Opleiding Advies Commissie, onder voorzitterschap van de directeur van het NIL en waarbij de manager Opleidingen het secretariaat voert. De OAC vergadert drie maal per jaar.


Klachten

Voor informatie over klachten en het indienen daarvan KLIK HIER